فراخوان كارگروه تعامل پذیری دولت الكترونیكی؛ دسترسی كسب وكارها به پایگاه های داده دولتی تسهیل می شود

روش سئو: دسترسی كسب وكارهای خصوصی به پایگاه های داده دولتی با همكاری كارگروه تعامل پذیری دولت الكترونیكی و ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی تسهیل می شود.
به گزارش روش سئو به نقل از دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات كشور، تسهیل دسترسی كسب وكارهای خصوصی به زیرساخت ها و پایگاه های داده دولتی و ملی، از اصول توسعه شمرده می شود. بدین جهت كارگروه تعامل پذیری دولت الكترونیكی و ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قصد دارند در امتداد ایجاد شرایطی برای تسریع در هماهنگی های میان بخش خصوصی و دولتی و جهش در توسعه و تولید، امكان دسترسی كسب وكارهای بخش خصوصی را به خدمات داده دولتی فراهم آورند. بر این اساس فراخوان «تسهیل دسترسی كسب وكارهای خصوصی به زیرساخت ها و پایگاه های داده دولتی و ملی به صورت API» منتشرشده است تا لیستی از خدمات موردنیاز كسب وكارهای خصوصی از بخش دولتی و عمومی، تهیه شود و بعد از آن نسبت به هماهنگی برای در دسترس قرار گرفتن این لیست به صورت API از جانب نهادهای مذكور، اقدامات لازم صورت گیرد. به همین جهت تمامی استارت آپ ها، فعالان اقتصادی و كسب وكارهای خصوصی می توانند تا ۳۰ فروردین ماه جاری و بعد از شناسایی خدمات موردنیاز مجموعه خود، درخواستشان را با ذكر نوع خدمت و نام سازمان مربوطه به آدرس ایمیل itgroup@isti.ir ارسال نمایند. درخواست های ثبت شده، در جلسات كارگروه تعامل پذیری دولت الكترونیكی با حضور اعضای كارگروه، دستگاه های دولتی كه از آنها سرویس (API) درخواست شده و نیز نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، موردبررسی قرار گرفته و اقدامات لازم برای اختصاص این دسترسی، انجام می شود.

منبع: