مبارزه با پیری غیرممكن نیست

روش سئو: پژوهش جدیدی كه روی موش ها صورت گرفته نشان داده است كه امكان مبارزه با پیری در آینده وجود دارد.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از یورك الرت، امكان دارد بتوانیم بدن خودرا جوان، سالم و پرانرژی نگه داریم. پژوهشگران در بررسی جدیدی نشان داده اند كه امكان دارد این رویا در آینده محقق شود.
پژوهشگران این پروژه را با بررسی روش كار سیستم ایمنی در فعالیت های حیاتی یعنی از بین بردن سلول های پیر و از كار افتاده ای كه بدن را به دردسر می اندازند، شروع كردند. سلول های پیر، سلول هایی هستند كه كاملا از بین نرفته اند اما از فقدان عملكرد یا لطمه غیرقابل ترمیم رنج می برند كه در بیماری های ناشی از افزایش سن نقش دارند.
در آزمایش مربوط به این بررسی، پژوهشگران از موش هایی كه فاقد یك ژن مهم در فعالیت سیستم ایمنی خود بودند، استفاده كردند. بدن موش ها در طول دو سال، نسبت به موش هایی كه این ژن را داشتند، سلول های از كار افتاده بیشتری داشت. موش های فاقد این ژن، از بیماری التهابی مزمن رنج می بردند و خیلی از فعالیت های بدن آنها كاهش یافته بود. همین طور این موش ها، پیرتر به نظر می رسیدند و زودتر از زمان معمول، از دنیا رفتند.
در مرحله بعد، پژوهشگران به موش ها دارویی دادند تا عملكرد پروتئین هایی كه به باقی ماندن سلول های پیر كمك می كنند، كنترل كنند. هدف آنها از این كار، بررسی نقش این دارو در حذف سلول های پیر بدن بود.
این داروها، هم برای موش هایی كه پیری آنها ناشی از ناكارآمدی ژن به خصوصی در سیستم ایمنی بود و هم برای موش هایی كه از پیری زودرس ناشی از خطای ژنتیكی رنج می بردند، تجویز شد.

موش های تحت درمان، واكنش خوبی به دارو نشان دادند. در آزمایش خون و بررسی فعالیت آنها، بهبود چشمگیری مشاهده شد و بافت های بدنشان، شباهت بیشتری به بافت بدن موش های جوان پیدا كرد. پژوهشگران سپس شمارش سلول های پیر دریافتند كه تعداد كمتری از آنها در بدن موش های تحت درمان باقی مانده اند. همچنین، نشانه های بیماری التهابی باز به شكل قابل توجهی كاهش یافته بود. موش هایی كه با این دارو درمان شدند، بسیار فعال تر شدند و طول عمر آنها باز افزایش یافت.
دانشمندان در نظر دارند اكتشافات خودرا برای بهبود بدن انسان و حذف سلول های پیر آن ادامه دهند تا سیستم ایمنی بدن دوباره فعال شود. اگر آزمایش های آینده، اثر مثبتی روی بدن انسان داشته باشند، نمایش درمان هایی برای مبارزه با پیری، ممكن خواهد شد.
نتایج این پژوهش، در مجله “Nature Communications” به چاپ رسید.