با تفاهم همكاری سازمان نصر و آشنا؛ رفع موانع کسب و کارهای نرم افزاری پیگیری می شود

سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران و انجمن شرکت های نرم افزاری در امتداد رفع موانع کسب و کارهای حوزه نرم افزار، همکاری مشترک خودرا شروع می کنند.
به گزارش روش سئو به نقل از سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران، طی یک تا دو ماه آتی تفاهم نامه همکاری مشترک میان سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران (نصر) و انجمن شرکت های نرم افزاری (آشنا) بصورت رسمی امضا می شود. مجید اورعی عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران در این زمینه اظهار داشت: در نشست مشترک با نمایندگان انجمن شرکت های نرم افزاری (آشنا)، هر دو گروه ضمن تاکید بر لزوم همکاریهای مشترک و هماهنگ خصوصاً در مورد کسب وکارها و کاهش مشکلات آنها در این عرصه، تاکید نمودند که تعدد مراکز صنفی به شرط هماهنگی با یکدیگر، در مقابل نهادهای قانونگذاری و اجرائی راهگشا خواهد بود. وی افزود: به همین دلیل اینجانب بعنوان رابط سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران و علیرضا بزرگمهری، نایب رییس هیأت مدیره انجمن شرکت های نرم افزاری بعنوان رابط این انجمن جهت هماهنگی و تبادل نظر و شرکت در جلسات مشترک، انتخاب شدیم. عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران با اشاره به تأثیرات همکاریهای مشترک در امتداد رفع موانع کسب وکارها اظهار داشت: با توجه به این که این انجمن فقط در زمینه نرم افزار فعالیت می کند، بطور قطع کسب وکارها و شرکت های نرم افزاری از این تفاهم نامه متأثر خواهند شد. وی با اعلان اینکه انجمن شرکت های نرم افزاری (آشنا) انجمنی تخصصی در زمینه نرم افزار است و سازمان نظام صنفی کامپیوتری نیز ذیل قانون پشتیبانی از پدیدآورندگان نرم افزار شکل گرفته و دارای سبقه طولانی در زمینه نرم افزار است، ابراز امیدواری کرد که با این همکاری مشترک، مسائل مربوط به فعالان حوزه نرم افزار با جدیت و همت بیشتری پیگیری شود و اعضای صنف نیز از منافع این همکاری بهره مند شوند. اورعی با اعلان اینکه این همکاری عموماً به مسائل تشکل های صنفی که در تعامل با نهادهای قانونگذاری و اجرائی با آن مواجه می شوند، مرتبط خواهد بود، افزود: طبیعتاً قوانین و مقررات موجود بر فعالیت کسب وکارها اثرگذار می باشد و هدف ما این است که در ذیل این تفاهم مشترک، صدای متحد و هماهنگی از طرف تشکل های صنفی در مقابل رویکرد های قانونگذاری، نظارتی و اجرائی دستگاه های حاکمیتی داشته باشیم. عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران تاکید کرد: تمامی تشکل های صنفی به دنبال کاهش موانع کسب وکارها و تسهیل فعالیت آنها هستند. وقتی دو تشکل صنفی بصورت هماهنگ و در امتداد یکدیگر مطالبی را به نهادهای مرتبط در دولت منتقل کنند، بطور قطع اثرگذاری بیشتری خواهد داشت. بدین سبب امیدواریم که این صدای هماهنگ با پیگیری هایی که توسط تشکل های مختلف دنبال می شود، نزد حاکمیت بهتر شنیده شود و از ذیل این هماهنگی و یک صدایی، دستاوردهایی برای اعضای صنف به وجود بیاید.