برندگان نوبل پزشكی ۲۰۲۰ عرضه شدند

جایزه نوبل پزشكی امسال، به ˮهاروی جی آلترˮ، مایكل هوتونˮ و ˮچارلز رایسˮ برای كشف ویروس هپاتیت سی اهدا شد.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا، این دانشمندان نقش تعیین کننده ای در مبارزه مقابل هپاتیت، یکی از اشکالات مهم جسمی که موجب سیروز یا سرطان کبدی در مردم سراسر جهان می شود، داشته اند.