توسط مركز ملی فضای مجازی؛ دستور العمل ساماندهی بات ها و ربات ها ابلاغ گردید

معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مركز ملی فضای مجازی از ابلاغ دستور العمل ساماندهی بات ها و ربات ها در فضای مجازی در جهت ضوابط فنی و اجرایی در رابطه با تحقق الزامات شبكه ملی اطلاعات اطلاع داد.
به گزارش روش سئو به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سید هادی سجادی اظهار داشت: بات ها و ربات ها در فضای مجازی در کنار خودکارسازی فعالیت ها و شیوه های عرضه خدمات برای تسریع و تسهیل فرآیندهای اجرایی کسب و کارها، عوارض منفی ناشی از استفاده نادرست، خلاف قوانین، هنجارشکن و صدمه رسان هم دارند ازاین رو کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نسبت به ساماندهی بات ها و ربات ها در فضای مجازی اقدام نموده است. وی با اشاره به این که این دستور العمل هم وجوه حمایتی و هم وجوه در رابطه با کاهش مخاطرات استفاده از بات ها و ربات ها را در نظر گرفته است، اظهار داشت: برای حمایت و تقویت فرصت های بوجود آمده به واسطه استفاده از بات ها و پیشگیری، مواجهه و غلبه بر تهدیدات و عوارض منفی این حوزه، بعد از بررسی های کارشناسی و دریافت نقطه نظرات و دیدگاه های دستگاه ها و نهادهای مرتبط این دستور العمل در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تصویب گردید. سجادی تصریح کرد: برپایه این دستور العمل اقدامات در رابطه با بات های منتشر کننده محتوا، بات های جمع آوری کننده محتوا، بات های عرضه دهنده خدمات غیر محتوایی، بات های خرید انبوه و بات های مخل امنیت سایبری تعیین و تقسیم کار ملی برای دریافت برنامه های عملیاتی توسط دستگاه های مربوطه صورت گرفته است.

منبع: