تفاهم زیرساخت با پژوهشگاه فضایی؛ تأمین ارتباطات زیرساختی توسط بالن های مخابراتی

به گزارش روش سئو به دنبال توافقنامه همكاری بین شركت ارتباطات زیرساخت و پژوهشگاه فضایی ایران، ارتباطات مورد نیاز زیرساختی توسط بالن های مخابراتی تأمین می شود.
به گزارش روش سئو به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، توافقنامه همكاری بین شركت ارتباطات زیرساخت و پژوهشگاه فضایی ایران منعقد شد. عباس سلمانی زاده معاون اجرایی پژوهشگاه فضایی ایران در اینباره اظهار داشت: این توافقنامه برای توسعه همكاری ها و استفاده حداكثری از ظرفیت های دو طرف منعقد شده است. وی ادامه داد: در جهت تشریك منابع و استفاده از زیرساخت ها و تجارب موجود در پژوهشگاه فضایی ایران، برای عرضه خدمات مشاوره و انجام امور نظارتی و همكاری به منظور تحقق خدمات فنی و مهندسی شركت ارتباطات زیرساخت و ایجاد یك چارچوب نظام مند برای توسعه و توسعه همكاری ها، این توافقنامه منعقد شده است. معاون اجرایی پژوهشگاه فضایی ایران در مورد مبحث توافق نامه اظهار داشت: عرضه خدمات مشاوره، انجام امور نظارتی در زمینه های كسب فناوری، طراحی و ساخت و راه اندازی پروژه های مورد نیاز شركت زیرساخت همچون موضوعات مورد توافق است. وی ادامه داد: از دیگر موضوعات مورد توافق، طراحی و ساخت و مشاوره و آموزش در زمینه تأمین ارتباطات توسط بالن های مخابراتی بنا به نیاز شركت ارتباطات زیرساخت است.