تماس تلفنی مشتركان ۷ مركز مخابراتی مبتلا به اختلال شد

روش سئو: تماس تلفنی مشتركان ۷ مركز مخابراتی در تهران، به سبب انجام عملیات كابل برگردان مبتلا به اختلال شده است.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، عملیات كابل برگردان با هدف توسعه شبكه كابل در مراكز مخابراتی شهید تندگویان، ابوذر، اشرفی اصفهانی، شهید باهنر، شهید بهشتی، شهید باهنر اسلامشهر و گیلاوند در حال انجام می باشد. با اجرای عملیات مذكور، ارتباط تلفنی مشتركان در مركز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره های ۲۲۵۰ الی ۲۲۵۳، ۲۲۳۰ الی ۲۲۳۳، ۲۶۳۰ الی ۲۶۳۲، ۲۶۱۴، ۲۶۲۴ در محدوده خیابان های افشاری، شقاقی، گیلان شرقی، گلزار مومنی و در مركز مخابرات ابوذر با پیش شماره های ۶۶۶۰ الی ۶۶۶۹، ۶۶۱۰، ۶۶۱۵، ۶۶۱۹، ۶۶۲۸، ۶۶۳۹، ۶۵۸۱، ۶۵۸۳ در محدوده خیابان های سی متری جی، میدان فتح، قزوین، فتح آبادی تا اختتام روز دوشنبه با اختلال هم راه است. در همین حال ارتباط تلفنی مشتركان در مركز مخابرات اشرفی اصفهانی با پیش شماره های ۳۳۰۵ الی ۳۳۱۰، ۳۳۱۶ الی ۳۳۱۹ در محدوده خیابان های شیردم، داورزنی، خزائی، لرستان و در مركز مخابرات شهید باهنر با پیش شماره های ۲۲۶۰ الی ۲۲۶۴، ۲۲۰۰، ۲۶۶۰، ۲۶۶۴ در محدوده خیابان های غلامعلی حیدری، محمد دانشگر به مدت ۴۸ ساعت اختلال دارد. ارتباط تلفنی مشتركان مركز مخابرات شهید بهشتی با پیش شماره های ۸۸۴۰ الی ۸۸۴۹، ۸۶۰۱، ۸۶۰۲، ۸۶۰۴، ۸۸۱۴، ۸۸۳۸، ۸۸۳۹ در محدوده خیابان های رسالت، بلوار جانبازان، اثنی عشری، همایی و مركز مخابرات شهید باهنر اسلامشهر با پیش شماره های ۵۶۴۶، ۵۶۴۷، ۵۶۴۹ در محدوده بلوار شهید سیفی، بوستان شهدای اسلامشهر، بلوار خلیج فارس به مدت ۳ روز مبتلا به اختلال می شود. ارتباط مشتركان مركز مخابرات گیلاوند نیز به مدت ۴ ساعت با اختلال روبرو است.

منبع: