با تصویب كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛ ۳ دستگاه دولتی مشمول تخفیف در استفاده از كدهای خدماتی شدند

روش سئو: كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با تخفیف هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از كدهای خدماتی تلفنی برای ۳ دستگاه دولتی موافقت نمود.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۲۹۳ خود درخواست ۴ دستگاه دولتی را درباب تخفیف هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از كدهای خدماتی ۴ رقمی، مورد بررسی قرار داد. در این نشست درخواست ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص دریافت تخفیف ویژه فعالیتهای فرهنگی برای هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از كد خدماتی كه با هدف تسهیل در عرضه خدمات مشاوره ای درباب پیش گیری از لطمه های اجتماعی و اعتیاد ارائه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت كه كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اعمال ۹۰ درصد تخفیف هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از كد خدماتی ۴ رقمی، ویژه فعالیتهای فرهنگی سوژه ماده ۴ بخشنامه كدهای خدماتی مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۱۲ این كمیسیون، موافقت نمود. در همین حال در این نشست، درخواست وزارت آموزش و پرورش در خصوص دریافت تخفیف ویژه فعالیتهای فرهنگی برای هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از كد خدماتی با هدف كمك به پیشگیری، كنترل و كاهش لطمه های اجتماعی دانش آموزان بررسی گردید و كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطابق با سوژه ماده ۴ بخشنامه كدهای خدماتی مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۱۲ این كمیسیون، با اعمال ۹۰ درصد تخفیف هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از كد خدماتی ۴ رقمی ویژه فعالیتهای فرهنگی آموزش و پرورش موافقت نمود. كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این نشست، درخواست فدراسیون ورزش های نابینایان و كم بینایان جمهوری اسلامی را در خصوص دریافت تخفیف ویژه فعالیتهای فرهنگی برای هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از كد خدماتی بین استانی ۰۹۶۶۰ مورد بررسی قرار داد و با هدف تسهیل در فرهنگسازی و ارتقا سطح توانمندی های فردی، اجتماعی و همین طور آموزش و پرورش استعدادهای نابینایان و كم بینایان با اعمال ۹۰ درصد تخفیف در این هزینه ها، ویژه فعالیتهای فرهنگی سوژه تبصره یك بند ۸-۴ بخشنامه واگذاری كدهای خدماتی موافقت نمود. این كمیسیون در جلسه ۲۹۳ درخواست وزارت جهاد كشاورزی درباب دریافت تخفیف ویژه فعالیتهای فرهنگی برای هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از كد خدماتی ۰۹۶۸۰۰ را بررسی و واگذاری و استفاده از كد خدماتی مذكور را واجد شرایط تخفیف ندانست.

منبع: