تا ۳ هفته آینده انجام می شود؛ عرضه گزارش برآورد خسارات سیل با داده های ماهواره به وزارت كشور

روش سئو: رئیس پژوهشگاه فضایی ایران از اتمام برآورد خسارات واقعه سیل فروردین ماه امسال با استفاده از داده های ماهواره های سنجش از دور و عرضه آن به وزارت كشور تا ۳ هفته آینده اطلاع داد.
حسین صمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدام پژوهشگاه فضایی ایران در برآورد خسارات وارده سیل فروردین ماه در كشور با استفاده از داده های ماهواره ای، گفت: این آمار بر اساس پردازش تصاویر ماهواره های سنجش از دور صورت می گیرد و تابحال موفق شده ایم كه بیشتر از ۶۰ درصد كل این پروژه را عملیاتی نماییم. وی با اشاره به اینكه بیشتر از ۶۰ درصد پرونده های مربوط به خسارات سیل فروردین ماه برمبنای داده های ماهواره ای ارزیابی شده و به وزارت كشور ارائه شده است، اضافه كرد: هنوز به ما اجازه رسانه ای كردن آمار و ارقام مربوط به خسارات سیل را نداده اند. اما چنانچه این مجوز داده شود طی جلسه ای این مساله را اعلام نموده و فواید استفاده از فناوری سنجش از دور را در تعیین میزان خسارت سیل به مناطق كشاورزی و مسكونی و تجاری ارائه می نماییم. رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در مورد تاخیر در زمان انجام این پروژه اظهار داشت: آماری كه ابتدا از طرف كارشناسان كشاورزی مناطق سیل زده تهیه شده بود پایه منطقی و علمی نداشت. به این معنا كه برخی كارشناسان كشاورزی مختصاتی كه از زمین ها و مزارع كشاورزی محدوده های سیل استخراج و اعلام كردند، گاهی اشتباه و خارج از مرزهای كشور بوده و در ثبت این دیتاها اشتباه رخ داده است. وی ادامه داد: از طرف دیگر مسئولیت برآورد میزان خسارات سیل با داده های ماهواره ای اخیرا و در كمتر از دو ماه اخیر به پژوهشگاه فضایی ایران واگذار شده است كه تابحال نیز بعد از دریافت اطلاعات خسارات، بر طبق سنجه های موجود ماهواره ای، امكان برآورد مالی خسارت سیل تا ۶۰ درصد فراهم گشته است. صمیمی افزود: بر طبق پردازش تصاویر ماهواره ای وطبق برنامه ریزی ظرف ۳ هفته آینده، آمار دقیقی از میزان خساراتی كه سیل فروردین ماه در كشور وارد كرده به وزارت كشور برای پرداخت خسارت ارائه می دهیم.