با بهره گیری از تجارب ۱۷ كشور؛ سند به كارگیری رمزارزها در كشور تدوین می شود

به گزارش روش سئو پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از نهایی سازی چارچوب تحلیل سناریوهای به كارگیری رمزارزها در كشور با تاكید بر اسناد بالادستی و الزامات حاكمیتی و بهره گیری از تجارب ۱۷ كشور، اطلاع داد.
به گزارش روش سئو به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشكده امنیت ICT مركز تحقیقات مخابرات ایران بعنوان بازوی مشاور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همكاری پژوهشكده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی نسبت به تدوین سند تحلیل سناریوهای به كارگیری رمز ارزها در كشور اقدام نموده است. این سند بعنوان یك ساختار پشتیبان تصمیم و راهنمایی مفید برای توسعه یا به كارگیری انواع مختلف رمز ارزها در كشور تهیه و تدوین شده است و هدف از تدوین آن كمك به سیاست گذاران و تصمیم سازان حاكمیتی و دولتی جهت اتخاذ تصمیم بهینه برای انتخاب سناریوی مناسب برای به كارگیری ارز دیجیتال است. این سند، قابل بهره برداری در سطح نهادهای مختلف همچون شورایعالی امنیت ملی، شورایعالی فضای مجازی، بانك مركزی، شورایعالی پول و اعتبار و سایر مراجع ذی صلاح است. سند به كارگیری رمز ارزها با بهره گیری از تجارب منتشرشده در ۱۷ كشور از سراسر جهان، ۱۰ بررسی موردی پیرامون رمز ارزهای توسعه داده شده، مطالعه بیشتر از ۵۰ مقاله معتبر یا سند مرجع در حوزه رمز ارزها و همینطور جلب مشاركت و دریافت نظرات خبرگان دانشگاهی و بخش خصوصی تدوین و عرضه شده است. در این بررسی از تخصص های سیاست پژوهی، اقتصادسنجی، توسعه فنی و مهندسی، تحلیل های امنیتی، تجاری و زیرساختی موجود در گروه های پژوهشی چهار پژوهشكده پژوهشگاه ICT استفاده شده است. در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ و هم سال ۱۳۹۷، بیشتر از ۵۰ طرح پیشنهادی در زمینه سناریوهای مختلف به كارگیری یا توسعه رمز ارز در كشور، صنعت و سازمان با رویكردهای متفاوت به مركز تحقیقات مخابرات ایران عرضه شده است. در این راستا هم جلسات متعددی جهت عرضه طرح ها از سوی پیشنهاددهندگان و ارزیابی آنها از سوی تیم های تخصصی این پژوهشگاه برگزار گردید كه این موارد و تجارب در چارچوب سند پیشنهادی اعمال شده است. پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد تا ضمن هم فكری و عرضه مشاوره به ذی نفعان حاكمیتی در این عرصه، در چارچوب یك فراخوان عمومی سند مربوطه را در معرض نقد و بررسی كارشناسان و خبرگان این حوزه قرار دهد. تاریخ این فراخوان بزودی اعلام می شود.