چینی ها از ۲ موش ماده ۲۹ بچه موش ساختند!

روش سئو: پژوهشگران ˮآكادمی علوم چینˮ موفق به تولد ۲۹ بچه موش سالم از دو موش ماده شدند. این بچه موش ها خود هم قابلیت باروری دارند.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از دیلی میل، پژوهشگران “آكادمی علوم چین” توانستند موش های ماده را بدون نیاز به سلول های جنسی نر آبستن كنند.
“دیوید مولی”(David Molloy) متخصص باروری اظهار داشت: من فكر می كنم می توان یك تخمك را با استفاده از نیمی از كروموزوم و ویرایش ژنی، بارور ساخت.
دكتر مولی این اظهارات را بعد از تولد موش های چینی گفت.
این موش ها از دو مادر متولد شدند.
” DNA” استخراج شده از تخمك این دو موش ماده سبب تولد ۲۹ نوزاد موش سالم شد.
جالب است كه این موش های متولد شده خود هم قابلیت باروری دارند.
در این آزمایش موش هایی از دو موش نر هم متولد شدند ولی عمر این بچه موش ها تنها ۴۸ ساعت بود. این موش ها حتی جهش های ژنتیكی هم داشتند. بعضی از آنها دارای زبان بزرگ و برخی دیگر بدن های بزرگ داشتند.
موش های دو مادری از سلول بنیادی جنینی “هاپلوئید” تولید شدند.
سلول های هاپلوئید، دارای یك سری كروموزوم هستند. یعنی سری كروموزوم دیگری در آن سلول نیست كه با آن جفت باشد.