مشاركت ایران در نشست سازمان همكاریهای فضایی آسیا

روش سئو: نمایندگان كشورمان از سازمان فضایی ایران و وزارت امورخارجه در یازدهمین نشست مدیران اداری سازمان همكاری های فضایی آسیا-اقیانوسیه (آپسكو) در گوانجو چین، مشاركت كردند.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، سازمان فضایی ایران اعلام نمود كه حضور در مجامع بین المللی بسیار مهم می باشد و مهمتر از آن حضوری فعال، با برنامه و موثر در این مجامع است كه این مساله در اولویت برنامه های این سازمان قرار دارد. در همین راستا و در جهت مشاركت مؤثر و فعال سازمان فضایی ایران در نشست های منطقه ای و بین المللی مرتبط، جهت پیشبرد اهداف و تأمین منافع ملی كشور، نماینده سازمان فضایی ایران به همراه نماینده وزارت امور خارجه در یازدهمین نشست مدیران اداری سازمان همكاری های فضایی آسیا-اقیانوسیه (آپسكو) كه از ۲۰ تا ۲۳ شهریور سال جاری در گوانجو چین برگزار شد، شركت كرد. بررسی سند سیاست ها و رویه های عضویت، سند چشم انداز ۲۰۳۰ آپسكو، تولید دپارتمان عملیات برنامه و خدمات داده، آخرین وضعیت پروژ های در حال اجرای آپسكو و…، از مهمترین موضوعات در دستور كار این نشست بود. مشاركت محتوایی و اثرگذار در چنین نشست هایی مستلزم هم افزایی و هماهنگی هرچه بیشتر تمام سازمان ها، نهادها، شركت ها و فعالان حوزه فضایی كشور است.