رئیس مركز ملی فضایی معاونت علمی: افزایش تعداد كاربران فناوری های فضایی یك لزوم ملی است

روش سئو: رئیس مركز ملی فضایی معاونت علمی اظهار داشت: می بایست تعداد كاربران فناوری های فضایی در كشور افزایش یابد.

به گزارش روش سئو به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی افزایش تعداد كاربران فناوری های فضایی را یك لزوم ملی در كشور عنوان نمود و اظهار داشت: عدم توسعه كاربران فناوری های فضایی یكی از نقایص حوزه فضایی در كشور است كه باید با كمك همه دستگاه ها این نقص بزرگ را جبران نماییم.
وی اضافه كرد: عدم توجه كافی به برنامه های توسعه كاربر فناوری های فضایی در اقتصاد ملی و نقش كمرنگ بخش خصوصی در فعالیت های فضایی از نقایص كشور در این حوزه می باشد.
به گفته منطقی، یكی از مهم ترین نیازهای حوزه فضایی كشور، تولید هماهنگی و ارتباط منسجم بین مراكز فعال، نهادها و سازمان های دولتی و سایر ذینفعان حوزه فضایی است.
وی عنوان كرد: برای تحقق این هماهنگی ها نیاز است كه تفكیك مشخص وظایف سیاستگذاری، اجرا، نظارت و توسعه سامانه های فضایی با پلت فرم های متنوع و ماموریت ها و كاركردهای مشابه صورت گیرد تا همه دستگاه ها بتوانند به صورت روشن و مشخص به وظایف خود در این حوزه عمل كنند.