رئیس مركز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی: ظرفیت سوپر کامپیوتر سیمرغ دو برابر می شود

رییس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی با اعلان اینکه ظرفیت پروژه سوپر کامپیوتر ملی سیمرغ در حال دو برابر شدن است، اظهار داشت: این سوپر کامپیوتر به بخش راهبردی کشور، بخش خصوصی و بخش دانشگاهی سرویس می دهد.
دکتر محمد شهرام معین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پروژه سوپر کامپیوتر ملی سیمرغ این پروژه با حمایت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر به نتیجه رسیده و ظرفیت آن درحال دو برابر شدن است. رییس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد: پروژه سوپر کامپیوتر سیمرغ ۳ هدف را دنبال می کند؛ این که به بخش راهبردی کشور، بخش خصوصی و بخش دانشگاهی سرویس دهد. وی اظهار داشت: برای این سرویس دهی باید نیازهای بخش های مختلف کشور شناسایی و تفکیک شود. دکتر معین اشاره کرد: حجم کلان داده ها و نیازهای زیرساختی پردازشی هوش مصنوعی در کشور به حدی است که سوپر کامپیوتر سیمرغ به تنهایی پاسخگو نبوده و بخش های مختلف دیگر هم باید در این جهت تجهیز شوند. رییس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد: ما در مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ICT درحال تجهیز زیرساخت های پردازشی و ذخیره سازی مناسب برای برآورده شدن این نیازها هستیم. به گزارش روش سئو به نقل از مهر، ظرفیت سوپر کامپیوتر سیمرغ ۵۰۰ ترافلاپس عنوان شده است که مقرر است به یک پتافلاپس افزایش یابد. قبل از این نیز گفته شده بود که برنامه ریزی بلندمدت برای رسیدن ظرفیت این سوپر کامپیوتر به ۶ پتافلاپس است.