با حكم معاون وزیر ارتباطات؛ معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات انتخاب شد

به گزارش روش سئو رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در حکمی معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات این سازمان را منصوب نمود.
به گزارش روش سئو به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمد خوانساری در حکمی محمود خالقی را به سمت معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات منصوب نمود. پیش از این ابوالقاسم صادقی این مسئولیت را برعهده داشت. در حکم معاون وزیر ارتباطات برای معاون جدید امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران، علاوه بر وظایف مشخص این جایگاه، مأموریت هایی هم در نظر گرفته شده است که شامل موارد زیر است. – دست یابی به اهداف مشخص شده در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در حوزه امنیت لایه خدمات؛ – سنجش مستمر وضعیت امنیت خدمات دولت هوشمند و خدمات شبکه ملی اطلاعات؛ – عرضه یکپارچه کلیه خدمات امنیت از راه درگاه ملی خدمات؛ – ارتقای جایگاه کشور در شاخصهای جهانی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات. محمود خالقی پیش از این در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی، رئیس پژوهشکده امنیت، مدیر گروه امنیت اطلاعات و سامانه ها و هم مدیر گروه امنیت شبکه بوده است.