بررسی های جدید نشان داد؛ توئیتر به طراحی نژادپرستانه یكی از الگوریتم های خود اعتراف كرد

روش سئو: توئیتر پذیرفته که الگوریتم مورد استفاده آن برای برش زدن و استخراج خودکار چهره افراد در تصاویر عملکرد نژادپرستانه ای دارد و معمولاً سفیدپوستان را به سیاه پوستان ترجیح می دهد.

به گزارش روش سئو به نقل از زد دی نت، توئیتر می گوید بررسی های انجام شده حاکیست الگوریتم مورد اشاره برای استخراج خودکار چهره افراد حداقل ۴ درصد بیشتر به نفع سفیدپوستان عمل کرده و آنها را بر سیاه پوستان ترجیح می دهد.
الگوریتم مورد اشاره جهت بررسی میزان بی طرفی در زمان شناسایی و استخراج چهره افراد رنگین پوست در مقایسه با افراد سفیدپوست مورد بررسی قرار گرفته است. قبل از این مشخص شده بود این الگوریتم تبعیض جنسیتی انجام نمی دهد. اما تبعیض جنسیتی آن در زمان شناسایی زنان سیاه پوست در مقایسه با زنان سفیدپوست بیشتر شده و به ۷ درصد افزایش می یابد.
طراحی الگوریتم مورد اشاره از سال ۲۰۱۸ شروع شده، اما مهندسان توئیتر هنوز موفق نشده اند آنرا بطور کامل بی طرف و یکدست کنند. این الگوریتم کماکان ابتدا افراد سفیدپوست را شناسایی می کند و برای آنها اولویت قائل است. در عین حال الگوریتم مورد اشاره در زمینه شناسایی زنان و مردان به نفع زنان عمل می کند و حداقل ۸ درصد به نفع زنان خطا دارد.