با هدف توزیع بار ترافیكی شبكه ملی؛ بازسازی و بهره برداری از مراكز داده ۶ استان به فراخوان گذاشته شد

روش سئو: سازمان فناوری اطلاعات ایران با هدف تمركززدایی محتوا و توزیع بار ترافیكی شبكه ملی در داخل كشور، بازسازی و بهره برداری و انتقال مراكز داده در ۶ استان را به سرمایه گذار واگذار می كند.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، در این فراخوان، سازمان فناوری اطلاعات ایران مراکز داده توزیع شده خودرا در ۶ استان به صورت جداگانه به سرمایه گذاران واگذار می کند. این پروژه با هدف تمرکززدایی محتوا و خدمات از تهران و توزیع بار ترافیکی برای افزایش پایداری زیرساخت های مورد نیاز کسب وکارهای فضای مجازی در امتداد اهداف شبکه ملی اطلاعات و توانمندسازی قابلیت های بومی و توسعه کسب و کارهای نوین بر طبق مدل (بازسازی، بهره برداری و انتقال) اجرا می شود. انتخاب سرمایه گذار بمنظور بازسازی، بهره برداری و انتقال مرکز داده در استان های بوشهر، گیلان، مازندران، گلستان، چهارمحال و بختیاری و کرمان مدنظر است. این فراخوان برمبنای مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در امتداد اهداف شبکه ملی اطلاعات و توسعه خدمات الکترونیکی بوسیله مشارکت بخش دولتی و خصوصی (PPP) به روش بازسازی، بهره برداری و انتقال (ROT) و بوسیله فراخوان و رقابت عمومی و با رعایت قوانین، مقررات و بخشنامه های اجرایی انتشار یافته است. مهلت شرکت در این فراخوان ۱۶ مهرماه جاری است و شرح کلی این طرح، مبالغ تضمینی و سرمایه گذاری آن، زمان اجرا و مشوق ها و مجوزهای مدنظر، در این آدرس آمده است.

منبع: