استفاده از ردیاب چشم فروسرخ برای مطالعه رفتارهای نوزادان

محققان ˮموسسه علوم و فناوری پیشرفته بكمنˮ در مطالعه اخیرشان اظهار كرده اند كه می توان از ردیاب چشم فرو سرخ جهت بررسی رفتارهای نوزادان استفاده نمود.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از مدیکال اکسپرس، مطالعه جدید محققان آمریکایی نشان داده است که چگونه می توان از فناوری فروسرخ برای اندازه گیری حافظه تشخیصی(recognition memory) و سایر موارد شناختی در نوزادان بهره برد.
این مطالعه نشان داد که می توان از فناوری ردیابی چشم برای ارزیابی رفتارهای کودک و بررسی عملکردهای شناختی خاص آنها استفاده نمود. به قول محققان حرکات چشم برخی نوزادان بگونه ای است که با بررسی آنها می توان به عملکرد آنها در یک کار شناختی خاص پی برد.
“آندره آگویار”(Andrea Aguiar) محقق این مطالعه اظهار داشت: به صورت کلی پزشکان بعد از تولد نوزادان به تمام رفتارهای آنها به خصوص حرکات چشم آنها توجه می کنند اما در خیلی از موارد تشخیص رفتارهای نوزاد با بررسی سریع حرکات چشم و بدون ابزار خاصی امکان پذیر نیست اما با استفاده از ردیاب چشم فرو سرخ انجام این کار راحتتر می شود.
ایشان در ادامه اظهار داشت: برای انجام این کار ما طی این مطالعه نوزادان را در زمانی که در آغوش مادرانشان قرار داشتند مورد بررسی قرار دادیم سپس از مادران خواستیم که به سر نوزاد نگاه کنند و در همان هنگام که آنها به مادرانشان نگاه می کنند آنها هیچ کار خاصی انجام ندهند. سپس در همان حالت تصاویری را از چهره های کودکان ثبت کردیم و بعد از بزرگنمایی آنها را با استفاده از ردیاب چشم فروسرخ قرنیه چشم آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم.
سپس محققان تصاویری را به نوزادان نشان دادند و حرکات چشم آنها را بررسی کردند. هدف از انجام این مطالعه این بود که رفتارهای نوزادان همچون مدت نگاه کردن به یک شی مانند اشکال هندسی و یا چهره های انسان و مدت زمانی که سر خویش را ثابت نگه می دارند را با استفاده از ردیاب چشم مورد بررسی قرار دهند. بیشتر از ۳۰۰ کودک با استفاده از این تکنیک طی این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتند و دانشمندان توانستند دریابند که نوزادان به چه میزان چشم خویش را ثابت نگه می دارند و یا چه مدت به یک شی خیره می مانند.
یافته های این مطالعه در مجله “Neurotoxicology and Teratology” منتشر گردید.

منبع: