توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ راه اندازی سامانه های ایمیل سازمانی به فراخوان گذاشته شد

روش سئو: سازمان فناوری اطلاعات ایران برای مشاركت بخش خصوصی در راه اندازی سامانه های ایمیل تعاملی سازمانی فراخوان داد.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، سازمان فناوری اطلاعات ایران با مشارکت بخش خصوصی و رقابت عمومی از شرکت های واجد شرایط، جهت مشارکت در اجرای «سامانه های رایانامه تعامل پذیر» دعوت کرد. راه اندازی سامانه های رایانامه (Email) تعامل پذیر (مبتنی بر پروتکل ECE)در جهت ایجاد تعامل درخلال سامانه های اتوماسیون اداری، همین طور تسهیل دسترسی اشخاص حقوقی به سازمان ها و شرکت های دولتی انجام می شود. در این راستا سازمان فناوری اطلاعات ایران برای مشارکت بخش خصوصی بوسیله فراخوان و رقابت عمومی از شرکت های واجد شرایط، جهت مشارکت در اجرای این پروژه دعوت کرده است. جزئیات این فراخوان در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران انتشار یافته است.

منبع: