همكار جدید ناسا در رساندن تجهیزات به ماه انتخاب گردید

به گزارش روش سئو ناسا یك شركت جدید را برای رساندن تجهیزات مورد نظر خود به ماه برگزیده است.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از تك كرانچ، ناسا یك شركت جدید را از لیست شركت های برنامه معروف به “خدمات بارگذاری قمری تجاری” (CLPS) برگزیده است تا تجهیزات مورد نظر این آژانس فضایی را به ماه برساند. بدین ترتیب، شركت آمریكایی معروف به “سیستم های فضایی ماستن” (Masten Space Systems) از جانب ناسا مأموریت دارد تا با مفید مورد نظر همچون تجهیزات فناوری و غیرعلمی را در سال ۲۰۲۲ به قطب جنوب قمری انتقال دهد.
ماستن، چهارمین شریكی است كه در برنامه بلندمدت CLPS مشاركت می كند. سه شركت دیگر، شركت های “استروبوتیك تكنولوژی” (Astrobotic Technology)، “اینتویتیو ماشینز” (Intuitive Machines) و “اوربیت بیاند” (Orbit Beyond) هستند.
قرارداد ماستن مانند بقیه شركت ها، بخشی از پروژه “آرتمیس” (Artemis) ناسا است كه می خواهد انسان را به سطح ماه بازگرداند و نهایتا هم او را روی سطح مریخ و شاید فراتر از آن فرود بیاورد. ناسا در این پروژه، بر شركایی مانند ماستن تمركز كرده تا مأموریت های ماه و مریخ امكان پذیر شوند.
قرارداد ماستن كه با مبلغ ۷۵.۹ میلیون دلار منعقد شده است، بر رساندن محموله های به خصوصی تمركز دارد كه باید به فرودگر مخصوص این شركت روی ماه فرود بیایند و حداقل تا ۱۲ روز بعد از فرود اجرایی شوند.