الهام از گیاهان جهت استفاده در سیستم های خنك كننده

روش سئو: یك مهندس آمریكایی با الهام از رفتار گیاهان در تماس با آب، یك روش جدید و كارآمد را برای خنك كردن عرضه كرده است.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از فیز، هنگامی كه قطره های آب در تماس با گلبرگ لاله مردابی قرار می گیرند، به هم می پیوندند و به طرف پایین به حركت درمی آیند و ذرات گرد و غباری كه در راه آنها قرار دارد، جمع می كنند. در مقابل، قطرات آب روی گلبرگ گل رز هم به هم می پیوندند اما اتصال خودرا با سطح گلبرگ آن حفظ می كنند. یكی از مهندسان مكانیك “دانشگاه واشنگتن در سن لوئیس”(WUSTL) تلاش نموده است تا با ادغام این دو مفهوم، روش كارآمدتری برای تبخیر آب از روی سطح عرضه نماید.
“پاتریشیا ویسنسی”(Patricia Weisensee)، استادیار مهندسی مكانیك و علوم مواد دانشكده مهندسی دانشگاه واشنگتن در سن لوئیس، ابتدا برای ثبت یك الگو كه هم بتواند مانند گلبرگ لاله مردابی، امكان دفع مایع را داشته باشد و هم مانند گلبرگ رز، اتصال قطرات را به سطح حفظ كند، برنامه ریزی كرد.
هنگامی كه آب به سطح “دفع كننده آب” یا “فوق آب گریز”(superhydrophobic) برخورد می كند، قطرات می توانند بسادگی باردیگر به حالت ابتدایی خود بازگردند. این سطوح فوق آب گریز در انتقال گرما و تبخیر، كارآیی بسیاری دارند برای اینكه زمان تماس آنها با آب خیلی كم است. در مقابل، هنگامی كه آب در تماس با سطوح “آب دوست” یا “هیدروفیلیك”(hydrophilic) قرار می گیرد، روی سطح توسعه می یابد و یك گودال مایع را تشكیل می دهد كه برای تبخیر شدن به زمان زیادی نیاز دارد.
هدف ویسنسی این بود تا سطحی ابداع كند كه هر دو خاصیت دفع آب و مرطوب شدن را داشته باشد، قطرات كوچك آب را پدید آورد و مزایای هر خاصیت را با هم تركیب كند تا به اتصال قطره ها و تبخیر روی سطح مرطوب بدون خطر طغیان آب روی سطح دفع كننده آب منجر شود.
ویسنسی بعد از این مرحله، به بررسی رفتار هر دو سطح پرداخت تا اطلاعات بیشتری در مورد تبخیر بعنوان یك روش خنك كننده برای مدیریت گرما در ابزار الكترونیكی به دست آورد.
این پژوهش، در مجله آنلاین “Langmuir” به چاپ رسید.

منبع: