چگونگی ترمیم بافت با استفاده از پیام رسان های مولكولی

به گزارش روش سئو محققان دریافتند كه ایكوزانوئیدها یك پیام رسان پروتئینی محسوب می شوند و در فرایند ترمیم بافت موثر هستند.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از مدیكال اكسپرس، همه ما هنگام ایجاد یك زخم روی پوستمان، در نخستین مبادرت به دنبال راهی برای بهبود آن می گردیم.
ولی برای بهبود زخم یك سری فعالیتهای بیولوژیكی در بدن ما اتفاق می افتد كه كه به بافت صدمه دیده اجازه می دهد خویش را ترمیم كند.
بیشتر از هزار سال است كه سوالات گوناگونی راجع به ترمیم زخم مطرح گردیده است.
حال محققان از نحوه برخورد پیام رسانی پروتئین ها رمزگشایی كرده اند. پرتئین هایی كه در فرایند ترمیم یك بافت زخم شده و تبدیل آن به یك بافت سالم دخالت دارند.
محققان دانشگاه “ویرجینیا كامن ولث”(Virginia Commonwealth) با انجام این تحقیق در نظر دارند اهداف جامع تری انجام دهند و به حل مشكلات بزرگتری در حوزه پزشكی بپردازند.
اختلالات التهابی در بدن مانند “سپتیسمی”، “آنافیلاكسی” یا “اختلال انعقاد خون ناشی از تروما” امكان دارد با كمك تحقیقات دانشمندان به بهبود بیشتر منجر شوند.
“اختلال انعقاد خون ناشی از تروما” به ناتوانی خون در لخته شدن برمی گردد و بدین سان بر اثر خونریزی، صدمه شدیدی به بیمار وارد كند.
“چارلز ای چالفنت” به همراه همكارانش دریافتند كه ترمیم زخم طی یك فرایند پویا اتفاق می افتد كه در آن مسیرهای مختلف مولكولی و انواع مختلف سلول ها با هم هماهنگ می شوند تا به تسهیل بموقع و منظم بهبود زخم كمك كنند.
“چارلز ای چالفنت” اظهار كرد، یكی از عوامل مختلف در این فرایند گروهی از مولكول ها هستند كه “ایكوزانوئید”(eicosanoid) نامیده می شوند كه مشتقاتی از اسیدهای چرب هستند و التهاب و انتقال سلول ها در اطراف محل زخم را كنترل می كنند.
تیم تحقیقاتی این پروژه دریافتند كه ایكوزانوئیدها پروتئین های پیام رسان هم هستند.
مولكول های پیام رسان از اجزای مهم سلولی هستند كه ارتباطات كوتاه و بلند سلولی انجام می دهند.
این تیم همینطور دریافتند كه ترمیم زخم طی مراحل مشخصی پیشرفت می كند كه شامل التهاب و به دنبال آن تكثیر و ترمیم بافت می شود.
در بررسی آزمایشگاهی این محققان روی موش ها، دریافتند كه پیام رسانی ایكوزانوئیدها برای ترمیم زخم از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.
ایكوزانوئیدها توسط بدن تولید و یك واسطه برای پاسخ های التهابی محسوب می شوند.