پژوهشگران دانشگاه دارتموث : درك بصری آگاهانه در خارج از سیستم بینایی رخ می دهد

به گزارش روش سئو پژوهشگران ˮدانشگاه دارتموثˮ(Dartmouth College) آمریكا در مطالعه اخیرشان دریافته اند كه درك بصری آگاهانه در خارج از سیستم بینایی رخ می دهد.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از مدیكال اكسپرس، مطالعه اخیر پژوهشگران “دانشگاه دارتموث”(Dartmouth College) آمریكا نشان داده است كه درك آگاهانه از موقعیت بصری در لوب های پیشانی مغز اتفاق می افتد نه در سیستم بینایی در قسمت پشتی مغز.
“سیروی لیو”(Sirui Liu) فارغ التحصیل رشته علوم روانشناسی و مغز دانشگاه دارتموث اظهار داشت: مطالعه ما شواهد روشنی در خصوص اینكه سیستم بینایی نشان دهنده آنچه كه می بینیم نیست بلكه نشان دهنده دنیای فیزیكی است را عرضه می دهد. آنچه می بینیم در سلسله مراتب پردازش مغز، در نواحی جلوی مغز كه معمولاً با پردازش بصری در ارتباط نیستند پدیدار می شود.
جهت بررسی چگونگی درك موقعیت مغز، پژوهشگران از شركت كنندگان خواستند تا یك سری از كارها را در حالیكه در یك اسكنر اف ام آرآی یا تصویرسازی تشدید مغناطیسی كاركردی(fMRI) بودند انجام دهند. از شركت كنندگان خواسته شد كه به یك نقطه سیاه ثابت در سمت چپ صفحه كامپیوتر در داخل اسكنر خیره شوند در حالیكه یك نقطه كه میان سیاه و سفید، معروف به یك “پچ گابور”(Gabor patch) می چرخید، در حاشیه حركت می كرد. سپس از شركت كنندگان خواسته شد جهت حركت پچ را مشخص كنند.
به نظر رسید كه این پچ در صفحه با زاویه ۴۵ درجه حركت می كند، در حالیكه در حقیقت با یك حركت عمودی به سمت بالا و پایین حركت می كرد. در اینجا، مسیر درك شده كاملاً متفاوت از مسیر فیزیكی واقعی است كه روی شبكیه فرود می آید. این یك توهم دو جریانه(double-drift illusion) بوجود می آورد. جهت جریان در طول كارآزمایی ها تصادفی بود.
به صورت متوسط، شركت كنندگان گزارش دادند كه مسیر حركت درك شده با مسیر واقعی ۴۵ درجه یا بیشتر متفاوت می باشد. محققان دریافتند كه در حالیكه سیستم تصویری داده ها را جمع آوری می كند، تعویض بین كدنویسی مسیر فیزیكی و كدنویسی مسیر درك شده(مسیر توهم) در خارج از قشر بینایی به صورت كلی در مناطق پیشانی اتفاق می افتد.
“پاتریك كاواناغ”(Patrick Cavanagh) استاد تحقیقات روانشناسی و علوم مغزی دانشگاه دارتموث و پژوهشگر ارشد این مطالعه اظهار داشت: داده های ما كاملاً تأیید می كنند كه مناطق لوب پیشانی برای ظهور درك آگاهانه حیاتی می باشد و این ها در حالی است كه تحقیقات قبلی اثبات نموده بود لوب های پیشانی تنها مسئولیت كارهایی مانند تصمیم گیری و تفكر را دارند. یافته های ما نشان داده است كه این ناحیه از مغز هم آخرین مرحله برای درك مكان های اشیاء است.
یافته های این مطالعه در مجله “Current Biology” منتشر گردید.