هشدار مركز ماهر؛ نفوذ به دوربین های نظارت تصویری در سطح كشور، تهران در صدر حملات

روش سئو: مركز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای كامپیوتری نسبت به افزایش شدید كوشش برای نفوذ به دوربین های نظارت تصویری در سطح كشور آگهی داد و اعلام نمود كه تهران در صدر این حملات قرار دارد.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، مركز ماهر اعلام نمود كه در ایام گذشته، كوشش برای نفوذ به دوربین های نظارت تصویری بوسیله پویش درگاه ۹۵۲۷ در سطح كشور به شدت افزایش پیدا كرده است. این درگاه، مربوط به یك قابلیت مستند نشده دیباگ برخی دوربین های مدار بسته تحت IP است. بیشتر از ۲ هزار دستگاه در جهان در حال پویش و رصد این دستگاه ها هستند. بررسی های مركز ماهر از آن حكایت می كند كه هم اكنون بیشتر از ۷۵۰۰ دستگاه در معرض این ضعف امنیتی در سطح كشور شناسایی شده است. تهران با ۷۲.۴ درصد حملات، در صدر بیشترین لطمه پذیری ها قرار دارد. مركز ماهر از كاربران خواست كه در صورت استفاده از دوربین های مداربسته تحت IP، از دسترسی حفاظت نشده این تجهیزات به اینترنت جلوگیری نمایند. این درگاه كاربرد ضروری نداشته و فقط برای عیب یابی محصول در زمان تولید فعال گردیده است.