اختلالی جدید در تصاویر اینستاگرام

به گزارش روش سئو اختلالی عجیب در اینستاگرام سبب شده روی تصاویری كه درصفحه فید كاربران ظاهر می شود، خطوطی ظاهر شود. اینستاگرام این اختلال را تایید كرده است.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، به نظر می آید اینستاگرام گرفتار مشكلی شده كه صفحه فید كاربران را مختل كرده است. این مشكل سبب میگردد خطوطی روی تصاویر به وجود بیاید و به نظر برسد آنها در نتیجه اختلال در نوار VHS یایك فیلتر جدید و عجیب هستند.
هنوز منبع این اختلال معین نمی باشد اما به نظر گسترده می رسد و بعضی از كاربران در پیام های توئیتری از آن شكایت كرده اند. به هرحال اینستاگرام تایید كرده این مشكل مربوط به خدمات خود است و بدین سان دستگاه های كاربران مشكلی ندارد.