معاون وزیر ارتباطات خبر داد: شكایت سازمانهای دولتی از استارت آپ ها بررسی می گردد

روش سئو: معاون وزیر ارتباطات اظهار داشت: سومین جلسه بررسی شكایت سازمانهای دولتی از استارت آپ ها برگزار می گردد.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، امیر ناظمی در توئیتر نوشت: كارگروهی كه به منظور بررسی شكایت سازمان های دولتی از استارت آپ ها تشكیل شده بود، امروز سومین جلسه اش برگزار می شود. رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران اظهار داشت: اما از موفقیت های كوچك این جلسه این است كه بنا به درخواست اعضا جلسه، مصوبات و مكتوبات اش از محرمانه به عادی تغییر نمود. معاون وزیر ارتباطات اضافه كرد: شفافیت از عادی سازی محرمانه ها شروع می گردد. به گزارش روش سئو به نقل از مهر، اعضای این جلسه را وزرای ارتباطات، كار، صنعت، ارشاد، اقتصاد، معاونان علمی و حقوقی رئیس جمهور و رئیس كل بانك مركزی تشكیل می دهند.