مدیرعامل زیرساخت در گفتگو با مهر: تاثیر تحریم ها بر زیرساخت های ارتباطی كشور

به گزارش روش سئو مدیرعامل شركت ارتباطات زیرساخت با اشاره به اینكه تحریم ها تاثیری در توسعه زیرساخت ارتباطی كشور ندارد، اظهار داشت: در خیلی از بخش های شبكه ارتباطی كشور از تجهیزات بومی مخابراتی استفاده می گردد.

صادق عباسی شاهكوه در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اثر تحریم احتمالی كشورها ضد ایران در زیرساخت ارتباطی كشور تصریح كرد: تحریم ها نمی تواند تاثیر محسوسی روی این بخش داشته باشد و در گذشته هم برخی موضوعات مربوط به تحریم پیش آمده بود اما در شبكه ارتباطی كشور خللی تولید نشد و مشكلی پیش نیامد. وی با اشاره به اینكه برخی وندورهای مطرح مخابراتی دنیا از گذشته تابحال همچنان با ایران همكاری می كنند، افزود: در دوره های قبل هم كه برخی تحریم ها ضد ایران وجود داشت، این كشورها همكاری خویش را با ما در زمینه تجهیزات ارتباطی قطع نكردند. مدیرعامل شركت ارتباطات زیرساخت اضافه كرد: اما از جانب دیگر، اگر در زمینه تجهیزات مخابراتی با تحریم روبرو شویم، كار خویش را با استفاده از تجهیزات بومی پیش می بریم. چون كه هم اكنون هم در خیلی از بخش های شبكه ارتباطی كشور، از تجهیزات بومی استفاده می گردد. عباسی شاهكوه با اشاره به توسعه ترانزیت بین المللی ارتباطات كشور، تصریح كرد: ترانزیت ارتباطی كشور طی ۲ سال قبل از ۲۰۰ گیگابیت به ۱۵۰۰ گیگابیت رسیده و هم اكنون ظرفیت ترانزیت ارتباطی به بیش از ۱.۵ ترابیت رسیده و تا آخر برنامه ششم توسعه به ۳۰ ترابیت برثانیه می رسد.