در پژوهشگاه ارتباطات؛ شركتهای فعال در حوزه رایانش ابری باید رتبه بندی شوند

روش سئو: رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: شركتهای فعال در حوزه رایانش ابری باید توسط این پژوهشگاه رتبه بندی شوند.
به گزارش روش سئو به نقل از مركز تحقیقات مخابرات ایران، محمد خوانساری تصریح كرد: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات بعنوان یك نهاد دولتی باید شركتهای فعال در حوزه رایانش ابری را رتبه بندی كند و شركتهای خصوصی هم ملزم به رعایت استانداردهای تعیین شده خواهند بود. وی با اشاره به اینكه با رعایت استاندارد و شاخص ها، اعتماد مخاطبان جلب خواهد شد و در نتیجه شاهد توسعه بازار در حوزه رایانش ابری خواهیم بود، افزود: خیلی از افراد در دولت خواستار یك رتبه بندی دقیق در بخش خصوصی هستند تا اعتماد بین بخش دولتی و خصوصی كسب شود. خوانساری اضافه كرد: ما باید رویكردمان در حوزه رایانش ابری عرضه خدمات بین المللی و توسعه خدمات در بازار بزرگتر باشد و برای دستیابی به این مهم باید شركتهای خصوصی در بازارهای بین المللی به جای رقابت، اتحاد داشته باشند. وی افزود: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با پشتیبانی از استارتاپ ها در حوزه رایانش ابری به این هم افزایی كمك خواهد نمود. در این زمینه انجمن رایانش ابری باید گزارش سالانه ای در مورد رشد بازار در كشور عرضه كند و با تعیین اولویت و برنامه ها، خط و خطوط كاری را به بخش دولتی معرفی نماید.